Big Picture Economy “Switzerland”

421

Big Picture Economy “Switzerland” by Husky

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ
  • ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
  • นโยบายการเงินและการคลัง
  • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงิน CHF