PBV ( PriceBook Value )

1487
.          Price/Book Value แปลตรงตัวไปแลยแหละครับ P/BV คือ ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เทียบกับ ราคาหุ้นตามมูลค่าทางบัญชี โดย P/BV ( Price/Book Value ) นั้นตามสมมติฐานแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ ” 1 ” เพราะอะไรนั้นหรือ เพราะจากหลักการแล้ว ราคาของหุ้น ณ ปัจจุบัน ก็ควรจะมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาหุ้นตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเอง เช่น หุ้น XXX มี BV เท่ากับ 200 บาท ราคา ณ ปัจจุบันก็ควรจะอยู่ที่ 200 บาท เช่นกัน ( Price / Book Value = 200/200 = 1 )
.          Book value คือราคาหุ้นที่แท้จริงของบริษัท(เมื่อเทียบกับงบการเงิน)นั้นเองครับ เราสามารถเอาค่า BV : Book value มาใช้เปรียบเทียบกับราคาหุ้นในตลาด ณ ปัจจุบันได้เลยว่าตอนนี้ราคามันถูกหรือแพงกันแน่ เช่น หุ้น XXX ราคาตลาดวันนี้คือ 20 บาท และค่า BV : Book value เท่ากับ 5 บาท แสดงว่าราคาหุ้นขึ้นไปแพงเกินกว่าราคาที่แท้จริงตามงบการเงินไป 15 บาทแล้ว (คิดเป็น 300%) เท่ากับว่าหุ้น XXX แพงเกินไปไม่น่าซื้อแล้วนั้นเองครับ ( ถ้าหาหุ้นที่ BV สูงกว่าราคาตลาดได้นี้แจ่มมากเลย )
.          แต่เนื่องจากราคาหุ้น ณ ปัจจุบันไม่ได้ถูกกำหนดโดยมูลค่าทางบัญชีของบริษัทแต่อย่างใด ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน นั้นถูกกำหนดโดยความคิดของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่มีต่อบริษัทแตกต่างกันออกไป P/BV ( Price/Book Value ) จึงเป็นอัตราส่วนที่จะช่วยเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองให้ออกมาเข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบของตัวเลข
PBV ( Price Book Value )
.          วิธีใช้งาน P/BV ( Price/Book Value ) ในการเลือกซื้อหุ้นก็แสนง่าย โดยถ้าหุ้นของบริษัทไหนมีค่า P/BV ( Price/Book Value ) น้อยกว่า 1 ก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นราคา ณ ปัจจุบันค่อนข้างถูก ( ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท(เมื่อเทียบกับงบการเงิน)) มีโอกาสที่ราคาหุ้นของบริษัทนั้นจะเติบโตได้ในอนาคต ในทางกลับกันหากหุ้นของบริษัทไหนมีค่า P/BV ( Price/Book Value ) มากกว่า 1 มากๆ แสดงให้เห็นว่า ราคา ณ ปัจจุบันของหุ้นตัวนั้นแพงมากเกินไปแล้ว ยิ่งค่า P/BV ( Price/Book Value ) มากกว่า 1 หลายๆเท่ายิ่งทำให้บริษัทนั้นไม่น่าลงทุนอย่างยิ่ง

เขียนโดย : Meawbin Investor